RECUTRANS S.L

C/ del Gas, 15 (Pol. Industrial)
17200 - PALAFRUGELL
Tel?fon. 972.30.00.35
Fax. 972.30.34.65
Web: http://www.recutrans.com
e-mail: recutrans@recutrans.com

Dilluns a Divendres - Oficines: 8 a 13/14 a 16:30h - Magatzem i Serveis: 8 a 13/14 a 18h

- AV?S LEGAL -

RECUTRANS SL., a partir d'ara RECUTRANS SL., informa als usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecci? de dades, i amb car?cter especial, amb la Llei Org?nica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecci? de Dades de Car?cter Personal, la Llei 34/2002.
D'acord amb el disposat en la normativa vigent, RECUTRANS SL. nom?s recull les dades estrictament necess?ries per a oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribu?des per la Llei. La present pol?tica de protecci? de dades podr? variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Ag?ncia Espanyola de Protecci? de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. ?s per aix? que RECUTRANS SL. es reserva el dret a modificar el present av?s legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment prec?s que s'accedeixi als websites, aix? com a pr?ctiques del sector. En els anteriors sup?sits RECUTRANS SL. anunciar?, en aquesta p?gina web, els canvis introdu?ts amb la suficient antelaci? a la seva posada en pr?ctica.

CONFIDENCIALITAT
Totes les dades proporcionades mitjan?ant correu electr?nic o formularis electr?nics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecci? de dades personals, i en tot cas, tindran el car?cter de confidencial pel personal de RECUTRANS SL. que gestioni aquesta informaci?.

INFORMACI? SOBRE LA VOLUNTAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQ??NCIES
VOLUNTARIETAT
S'informa als usuaris dels websites que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present website tenen car?cter voluntari, si b? la negativa a facilitar les dades sol?licitades pot comportar la impossibilitat d'acc?s als serveis que ho requereixin.
CONSEQ??NCIA
Mitjan?ant la implementaci? dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis oferts per RECUTRANS SL., els usuaris accepten la inclusi? i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de car?cter personal, del que ?s titular RECUTRANS SL., podent-se exercir els drets pertinents segons la cl?usula seg?ent.

INFORMACI? A L'USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACI?, ACC?S, OPOSICI? I CANCEL?LACI? DE LES SEVES DADES
Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Org?nica 15/1999, i en particular els drets d'acc?s, rectificaci?, oposici? i/o cancel?laci? de dades. Els drets referits en el par?graf precedent, podran exercitar-se per cada usuari mitjan?ant sol?licitud escrita i signada, acompanyada de fotoc?pia de DNI o Passaport, dirigida a la seg?ent adre?a:
A L'ATENCI? DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT
Ctra.Montcada 750 - Edifici Oficines 2? 2? - 08227 Terrassa - Barcelona . Espanya (PROTECCI? DE DADES)
Aix? mateix, si un usuari no desitja rebre informaci? via correu electr?nic o qualsevol altre mitj?, podr? comunicar-ho, per qualsevol mitj? del que quedi const?ncia de la seva recepci?, a RECUTRANS SL., a l'adre?a indicada.

INFORMACI? SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUINA FINALITAT LES DADES QUE ES CONSERVEN
Exclusivament dades de contacte (car?cter b?sic), com s?n el nom, cognom i e-mail. Aquesta informaci? ?s rebuda per RECUTRANS SL. i mai ?s venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas l?gic per a la prestaci? del servei. RECUTRANS SL. ?s responsable d'aquests fitxers de dades de car?cter personal, creats per a RECUTRANS SL., amb les finalitats de realitzar el manteniment i gesti? de la relaci? amb els usuaris, informaci? i distribuci? dels productes de l'organitzaci?, aix? com la realitzaci? d'activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT
Aix? mateix, li informem que la informaci? de les bases de dades podr? ser usada per a la identificaci? dels usuaris i per a la realitzaci? d'estudis estad?stics dels usuaris registrats. Durant el proc?s de recollida de dades, i sempre que es sol?licitin dades, els usuaris seran informats del car?cter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi impl?citament del formulari electr?nic en q?esti?, de la necessitat d'implementaci? dels mateixos per a l'acc?s dels usuaris a determinats continguts facilitats en els websites. En el seu cas, es sol?licitar? als usuaris el seu consentiment perqu? RECUTRANS SL. pugui fer ?s de les seves dades a fi de remetre-li informaci? relativa a l'entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

COMPROM?S DE L'USUARI PERQU? LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER
L'introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captaci? de dades implica l'acceptar les presents condicions d'?s i pol?tica de privacitat, donant per ent?s que ha estat informat de les condicions d'?s i av?s legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegaci? i participaci? a www.recutrans.com.

EVITAR LA TRANSMISSI? DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPR?S DE L'USUARI
Aix? mateix, i tret que s'hagi informat a l'usuari de la possible exist?ncia de cessions de les seves dades a tercers, i s'hagi recaptat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, excepte els casos emparats per la legislaci? vigent, cap tercer ali? a RECUTRANS SL. tindr? acc?s, sense el consentiment expr?s dels usuaris, a les seves dades personals i/o de navegaci?. En la resta dels casos RECUTRANS SL. col?laborar? perqu? els tercers compleixin amb la legislaci? vigent, si b? la responsabilitat ser? exigible als citats tercers. RECUTRANS SL. no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d'aquesta web, a excepci? del cas que sigui necessari per a la pr?pia prestaci? del servei. RECUTRANS SL. no ven, lloga o cedeix els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, a excepci? del cas que sigui necessari per a la pr?pia prestaci? del servei.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCI? D'INFORMACI?
Ocasionalment, RECUTRANS SL. envia un e-mail notificant millores, novetats o ofertes que es produeixin en aquesta p?gina web de RECUTRANS SL.
En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un e-mail a administracio@recutrans.com.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ?S I CONTINGUT
Tant l'acc?s als websites com l'?s que pugui realitzar-se de la informaci? i continguts inclosos en els mateixos, ser? d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.
Per tant, l'?s que pugui fer-se de la informaci?, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a trav?s del mateix, estar? supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, aix? com als principis de bona fe i ?s l?cit per part dels usuaris, els quals seran enterament responsables d'aquest acc?s i correcte ?s. Els usuaris estaran obligats a fer un ?s raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre p?blic, als bons costums, als drets de tercers o de la pr?pia RECUTRANS SL., tot aix? segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts.
RECUTRANS SL. no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ?s dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

INFORMACI? LSSI-CE
En compliment del deure d'informaci? contemplat en l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informaci? i de Comer? Electr?nic, li comuniquem que el responsable de la web, des d'on pot descarregar diferents aplicacions, ?s RECUTRANS SL., amb Nif B-63.776.892 , amb domicili a C/ del Gas, 15 (Pol. Industrial) - 17200 PALAFRUGELL, amb domini d'Internet www.recutrans.com, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a la seg?ent adre?a de correu electr?nic: administracio@recutrans.com.

CONCEPTE D'USUARI
La utilitzaci? de la web atribueix la condici? d'usuari, i implica l'acceptaci? plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Av?s Legal en la versi? publicada per RECUTRANS SL. en el mateix moment que l'usuari accedeixi a la web. En conseq??ncia, l'usuari ha de llegir atentament el present Av?s Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACI? SOBRE ELS LINKS
RECUTRANS SL. no es fa responsable de les webs no pr?pies a les quals es pot accedir mitjan?ant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposici? per tercers.
Qualsevol ?s d'un vincle o acc?s a una web no pr?pia ?s realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i RECUTRANS SL. no recomana ni garanteix cap informaci? obtinguda a trav?s d'un vincle ali? a RECUTRANS SL., ni es responsabilitza de cap p?rdua, reclamaci? o perjudici derivat de l'?s o mal ?s d'un vincle, o de la informaci? obtinguda a trav?s d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupci? en el servei o en l'acc?s, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de RECUTRANS SL., com a l'accedir a la informaci? d'altres webs des de la web de RECUTRANS SL.

INFORMACI? SOBRE LA UTILITZACI? DE COOKIES
En aquesta web es poden estar utilitzant cookies en algunes p?gines. La finalitat d'aquestes cookies ?s millorar el servei que oferim als nostres clients i als nostres visitants. Les cookies s?n petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la seg?ent informaci?:
* Data i hora de l'?ltima vegada que l'usuari va visitar la web.
* Disseny de contingut que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la web.
* Elements de seguretat que intervenen en el control d'acc?s a les ?rees restringides.

REN?NCIA I LIMITACI? DE LA RESPONSABILITAT
La informaci? i serveis inclosos o disponibles a trav?s de les p?gines web poden incloure incorreccions o errors tipogr?fics. De forma peri?dica s'incorporen canvis a la informaci? continguda. RECUTRANS SL. pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts. RECUTRANS SL. ha obtingut la informaci? i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, per?, si b? s'han pres les mesures corresponents per a assegurar que la informaci? continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada. Tamb? s'adverteix que els continguts d'aquesta web, tenen finalitat informativa en quant a la qualitat, situaci?, allotjament, serveis i tarifes de RECUTRANS SL.

INFORMACI? SOBRE LA EXEMPCI? DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA T?CNICA I DE CONTINGUT
RECUTRANS SL. declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Aix? mateix, RECUTRANS SL. no es fa responsable per caigudes de la xarxa, p?rdues de negoci a conseq??ncia d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid el?ctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a RECUTRANS SL. RECUTRANS SL. no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposici? estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici de que RECUTRANS SL. realitza els seus millors esfor?os per a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'usuari prengu?s determinades decisions o realitz?s accions amb base a la informaci? inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovaci? de la informaci? rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL?LECTUAL
Els continguts prestats per RECUTRANS SL., aix? com els continguts abocats en la xarxa a trav?s de les seves p?gines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislaci? sobre propietat intel?lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la mat?ria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducci?, distribuci?, comunicaci? p?blica, transformaci?, posada a disposici? i, en general, qualsevol altre acte d'explotaci? p?blica referit tant a les p?gines web com als seus continguts i informaci?, sense l'expr?s i previ consentiment i per escrit de RECUTRANS SL. En conseq??ncia, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gr?fics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilitzaci? industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel?lectual i industrial de RECUTRANS SL. o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusi? en els diferents websites. Els continguts, imatges, formes, opinions, ?ndexs i altres expressions formals que formin part de les p?gines web, aix? com el programari necessari pel funcionament i visualitzaci? de les mateixes, constitueixen aix? mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en mat?ria de Propietat intel?lectual que resultin aplicables. L'incompliment de l'assenyalat implica la comissi? de greus actes il?l?cits i la seva sanci? per la legislaci? civil i penal. Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, ?ndexs i altres expressions formals que formin part de les p?gines web sense perm?s previ i per escrit de RECUTRANS SL. En concret, i sense car?cter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducci?, distribuci?, exhibici?, transmissi?, retransmissi?, emissi? en qualsevol forma, emmagatzematge en suports f?sics o l?gics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalitzaci? o posada a disposici? des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per RECUTRANS SL., aix? com la seva traducci?, adaptaci?, arranjament o qualsevol altra transformaci? d'aquestes opinions, imatges, formes, ?ndexs i altres expressions formals que es posin a la disposici? dels usuaris a trav?s dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislaci? aplicable en mat?ria de Propietat intel?lectual, industrial o de protecci? de la imatge. RECUTRANS SL. ?s lliure de limitar l'acc?s a les p?gines web, i als productes i/o serveis en elles oferts, aix? com la conseg?ent publicaci? de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a trav?s de l'e-mail. RECUTRANS SL., en aquest sentit, podr? establir, si ho considera oport?, sense perjudici de l'?nica i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que a trav?s de les seves p?gines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xen?fobs, discriminatoris, pornogr?fics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la viol?ncia o la disseminaci? de continguts clarament il?l?cits o nocius. Aquells usuaris que envi?n a les p?gines web de RECUTRANS SL., al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitj? del servei de correu electr?nic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts aix? sigui possible, s'ent?n que autoritzen a RECUTRANS SL. per a la reproducci?, distribuci?, exhibici?, transmissi?, retransmissi?, emissi? en qualsevol format, emmagatzematge en suports f?sics o l?gics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalitzaci?, posada a disposici? des de bases de dades pertanyents a RECUTRANS SL., traducci?, adaptaci?, arranjament o qualsevol altra transformaci? de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecci? de dret d'autor que estigui previst legalment. Aix? mateix, s'ent?n que aquesta autoritzaci? es fa a t?tol gratu?t, i que pel sol fet d'enviar per e-mail tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensi? remuneraria per part de RECUTRANS SL. D'acord amb lo assenyalat en el par?graf anterior, RECUTRANS SL. queda autoritzada igualment per a procedir a la modificaci? o alteraci? de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les p?gines web, sense que per aix? pugui entendre's que existeix en absolut qualsevol tipus de lesi? de qualsevol de les facultats morals de dret d'autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles. Queden prohibits qualsevol dels recursos t?cnics, l?gics o tecnol?gics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, ?ndexs i altres expressions formals que formin part de les p?gines web, o de l'esfor? portat a terme per RECUTRANS SL. pel seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcci? a les p?gines web de RECUTRANS SL., sense el consentiment previ, expr?s i per escrit de RECUTRANS SL. Qualsevol trasgressi? del disposat en aquest punt ser? considerada com a lesi? dels leg?tims drets de Propietat intel?lectual de RECUTRANS SL. sobre les p?gines web i tots els continguts de les mateixes. RECUTRANS SL. no assumir? responsabilitat alguna davant conseq??ncies derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumir? responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc,... de tercers als quals es pugui accedir directament o a trav?s de banners, enlla?os, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de RECUTRANS SL.

 TANCAR